Česká národopisná společnost


Stanovy České národopisné společnosti, z. s.

Základní ustanovení

Čl. 1

 1. Název spolku: Česká národopisná společnost, z. s.
 2. Sídlo spolku: Národní třída 3, Praha 1, 110 00.
 3. Česká národopisná společnost, z. s., je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Čl. 2

 1. Česká národopisná společnost, z. s., (dále jen ČNS) je nezávislá a dobrovolná organizace vědeckých, vědecko-pedagogických a odborných pracovníků, studentů etnologie a zájemců o práci v této disciplíně z jiných příbuzných oborů.
 2. Jejím účelem je napomáhat rozvoji etnologie, realizaci, propagaci a popularizaci výsledků tohoto oboru.
 3. ČNS je právním nástupcem Národopisné společnosti československé při ČSAV a přebírá její práva, úlohy, majetek a pokračuje v její činnosti.
 4. ČNS působí na celém území České republiky.

Čl. 3

 1. Ve své činnosti se ČNS řídí cíli hospodářského, kulturního a sociálního rozvoje české společnosti.
 2. Hlavní zásady činnosti stanoví Valné shromáždění ČNS.
 3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění:
  (a) v sídle spolku,
  (b) u předsedy ČNS.

Úkoly České národopisné společnosti, z. s.

Čl. 4

ČNS plní zejména tyto úkoly:

 1. podněcuje a rozvíjí vědeckou, hlavně teoretickou a výzkumnou činnost v etnologii,
 2. vytváří předpoklady pro optimální rozvoj etnologie,
 3. rozšiřuje poznatky z teorie vědeckého výzkumu a získává vědecké pracovníky k aktivní spolupráci pro rozvoj etnologie,
 4. přispívá ke zvyšování odborné úrovně členů,
 5. propaguje a popularizuje výsledky etnologických výzkumů,
 6. poskytuje členům pomoc při vědecké, odborné i popularizační činnosti,
 7. pořádá národní i mezinárodní konference, semináře, sympozia, přednášky, diskuse, zájezdy a jiné akce,
 8. rozvíjí vlastní ediční a publikační činnost, k tomu účelu vydává zejména Národopisný věstník, Zpravodaj a zpřístupňuje webové stránky ČNS,
 9. vypisuje soutěže a uděluje odměny za vědecko-výzkumnou, sběratelskou, přednáškovou, výstavní a publikační činnost, zejména za díla a činnost vysoké teoretické a metodologické úrovně; do každoročně vyhlašovaných soutěží patří Cena České národopisné společnosti (pravidla udělování Ceny jsou samostatnou a nedílnou součástí těchto stanov – viz přílohu č. 1) a Studentská cena České národopisné společnosti (pravidla udělování Studentské ceny jsou samostatnou a nedílnou součástí těchto stanov – viz přílohu č. 3),
 10. spolupracuje s jinými etnologickými pracovišti a institucemi (univerzitními pracovišti, muzei, výzkumnými pracovišti apod.),
 11. aktivně prosazuje principy svobodného vědeckého bádání, publikování a otevřené vědecké diskuse,
 12. ochraňuje profesionální zájmy a práva svých členů a zasazuje se zejména o:
  - neomezené právo členů na analýzy kulturních a sociálních jevů,
  - přístup ke všem informacím a údajům státních a společenských organizací, pokud jejich ochrana není součástí Ústavy,
  - dodržování základních norem etiky vědecké práce; základní principy a metodická doporučení k řešení etických problémů definuje Etický kodex ČNS, který je samostatnou a nedílnou součástí těchto stanov,
  - ochranu členů proti osočování, diskriminaci a negativním sankcím za vědeckou činnost,
  - zastupování zájmu členů ve vztahu ke státním, odborným a jiným institucím.

Čl. 5

ČNS podle možností spolupracuje v rámci uzavřených smluv s vědeckými společnostmi a organizacemi věnujícími se dokumentaci, výzkumu, ochraně a prezentaci kulturního dědictví a zvláště lidové kultury v ČR a v zahraničí.

Čl. 6

K efektivnímu zajišťování úkolů může ČNS zřizovat územní pobočky a odborné skupiny podle tematického zaměření.

Čl. 7

Pobočky jsou zřizovány podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnost předpoklady. Sdružují členy ČNS zejména ve významných vědeckých, pedagogických, kulturních a společenských centrech.

Čl. 8

Odborné skupiny (sekce, komise) jsou zřizovány podle odborného zaměření členů ČNS a problémů, které chtějí řešit. Sdružují členy ČNS podle jejich odborného zájmu nebo podle specializace.

Členství v České národopisné společnosti, z. s.

Čl. 9

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Členství v ČNS je:
  (a) řádné,
  (b) mimořádné,
  (c) čestné,
  (d) kolektivní.

Čl. 10

 1. Řádným členem ČNS se může stát fyzická osoba – vědecký, vědecko-technický, vědecko-pedagogický nebo odborný pracovník, který aktivně pracuje v oboru etnografie a folkloristiky či etnologie a vykazuje (či vykázal) tvůrčí činnost, nebo student, který se na práci v oboru připravuje univerzitním studiem a projevuje zájem o dění v oboru, jestliže se písemně přihlásí za řádného člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly ČNS a je ochoten se účastnit na jejich plnění.
 2. Mimořádným členem ČNS se může stát fyzická osoba – pracovník jiného oboru, který má zájem o spolupráci s ČNS a jejími členy, jestliže se písemně přihlásí za mimořádného člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a úkoly ČNS a chce se účastnit svou činností na jejich plnění. Mimořádnými členy se mohou stát rovněž aktivní dopisovatelé.
 3. Čestným členem ČNS se může stát fyzická osoba – významný domácí nebo zahraniční vědecký pracovník, který se zvlášť významně zasloužil o rozvoj etnologie. Čestné členství uděluje svým usnesením Valné shromáždění ČNS na návrh Hlavního výboru, kolektivního či individuálního člena. Čestný člen má všechna práva řádného člena.
 4. Přihláška za řádného a mimořádného člena vyžaduje doporučení dvou řádných členů ČNS.
 5. Přihlášku za člena řádného, mimořádného a kolektivního schvaluje na svém zasedání Hlavní výbor.
 6. Členství vzniká přijetím za člena, zaplacením zápisného a členských příspěvků na jeden rok.
 7. Proti rozhodnutí Hlavního výboru o členství je možné se odvolat do 30 dnů ke Kontrolní komisi.
 8. ČNS vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Hlavní výbor a ten také zodpovídá za řádné vedení seznamů členů. Příslušné údaje se zapisují a vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Hlavní výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.
 9. Seznam členů je neveřejný.
 10. Každý člen se může podílet na činnosti v jedné z poboček nebo v jedné či několika odborných skupinách.

Čl. 11

 1. Kolektivním členem ČNS se může stát právnická osoba podílející se na práci v oboru etnologie, projeví-li o členství zájem podáním přihlášky.
 2. V přihlášce subjekt prohlásí, za jakých podmínek a jakou formou se hodlá účastnit práce ČNS. Statutární orgán kolektivního člena navrhne jednoho až čtyři pracovníky, kteří jej budou zastupovat vůči ČNS a budou jednat jménem kolektivního člena (dále jen delegáti).
 3. O přijetí rozhoduje Hlavní výbor. Proti rozhodnutí je možné se odvolat do 30 dnů ke Kontrolní komisi

Práva členů

Čl. 12

Členům ČNS přísluší právo:

 1. podílet se na činnosti spolku,
 2. zúčastnit se Valného shromáždění ČNS a podílet se na jeho jednání,
 3. volit a býti volen do orgánů ČNS, za členy Hlavního výboru a Kontrolní komise nemohou být voleni mimořádní členové,
 4. být členy komisí, pracovních skupin, delegací apod., vytvářených orgány ČNS,
 5. podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a jiných odborných akcích ČNS,
 6. být informováni o činnosti a akcích ČNS,
 7. zúčastnit se hlasování v rámci Ankety o nejvýznamnější počin v oboru, vyhlašované Hlavním výborem,
 8. podávat žádosti o finanční podporu své výzkumné činnosti podle předem schválených pravidel,
 9. získávat přednostně za stanovenou cenu publikace vydávané ČNS,
 10. dostávat Národopisný věstník a Zpravodaj ČNS,
 11. užívat ke studiu či odborné a vědecké činnosti materiály uložené v archivu ČNS,
 12. obrátit se na Hlavní výbor v případě, že potřebuje ochranu před diskriminací a negativními sankcemi za svou profesionální činnost,
 13. obrátit se na ČNS se žádostí o pomoc při řešení otázek profesionálního uplatnění.

Povinnosti členů

Čl. 13

 1. Zachovávat stanovy ČNS.
 2. Odpovědně plnit funkce, kterými byli pověřeni, a zajišťovat konkrétní úkoly.
 3. Platit členské příspěvky schválené pro tříleté období na Valném shromáždění.
 4. Chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

Zánik členství

Čl. 14

 1. Členství řádných a mimořádných členů ČNS zaniká:
  (a) písemným prohlášením člena, že ze spolku vystupuje, členství končí dnem doručení písemné žádosti o ukončení členství Hlavnímu výboru,
  (b) nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let, ač byl o zaplacení písemně upomenut,
  (c) úmrtím člena,
  (d) vyloučením člena; členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku, člen může být vyloučen z vážných důvodů, zejména jedná-li v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy, anebo jestliže hrubě porušil obecné zásady etiky vědecké práce; o vyloučení rozhoduje Hlavní výbor; proti rozhodnutí se může vyloučený člen odvolat k Valnému shromáždění,
  (e) zánikem spolku nebo rozhodnutím Valného shromáždění o jeho přeměně na jinou právní formu.
 2. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumalo Valné shromáždění. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě Hlavnímu výboru, který je povinen návrh předložit nejbližšímu Valnému shromáždění.Čl. 15

Čl. 15

Kolektivní členství v ČNS zaniká:

 1. písemným prohlášením organizace, že nadále nehodlá být kolektivním členem,
 2. rozhodnutím Hlavního výboru o zrušení kolektivního členství, neplní-li organizace po dobu jednoho roku podmínky účasti na práci v ČNS, aniž by toto neplnění projednala a odůvodnila předsednictvu.Orgány České národopisné společnosti.

Orgány České národopisné společnosti, z. s.

Čl. 16

 1. Orgány ČNS, které zajišťují a řídí všechny úseky její činnosti, jsou:
  (a) Valné shromáždění členů,
  (b) Hlavní výbor s lichým počtem členů,
  (c) Redakční rada Národopisného věstníku.
 2. Kontrolním orgánem ČNS pro hospodářskou činnost je Kontrolní komise.
 3. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále v těchto stanovách.
 4. Usnesení orgánů ČNS, jež se týkají jejích členů, a jiné závažné skutečnosti se členům oznamují prostřednictvím Zpravodaje distribuovaného v tištěné nebo elektronické verzi.Valné shromáždění.

Valné shromáždění

Čl. 17

 1. Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem ČNS, Valnému shromáždění přísluší:
  (a) určovat směry činnosti a priority ČNS,
  (b) schvalovat zprávu Hlavního výboru o činnosti ČNS za období od posledního Valného shromáždění,
  (c) schvalovat zprávu Kontrolní komise za období od posledního Valného shromáždění,
  (d) určovat počet členů Hlavního výboru, počet členů Kontrolní komise a počet náhradníků uvedených orgánů,
  (e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních,
  (f) určovat výši členských příspěvků,
  (g) zřizovat nebo rušit odborné skupiny,
  (h) volit členy Hlavního výboru a jejich náhradníky, členy kontrolní komise a jejich náhradníky, předsedu ČNS z již zvolených členů Hlavního výboru tajným hlasováním na základě předložené kandidátní listiny,
  (i) volit čestné členy,
  (j) přezkoumat rozhodnutí o vyloučení člena,
  (k) usnášet se na stanovách a jejich změnách,
  (l) usnášet se na zrušení ČNS.

Čl. 18

 1. Řádné Valné shromáždění se koná jednou za tři roky. Svolává je Hlavní výbor.
 2. Hlavní výbor může svolat mimořádné Valné shromáždění z vlastního podnětu, nebo na žádost alespoň jedné třetiny členů ČNS, nejpozději do jednoho měsíce od předložení písemné žádosti.
 3. Hlavní výbor oznámí termín konání řádného Valného shromáždění všem členům ČNS nejméně 40 dnů před tímto termínem, spolu s programem.
 4. Hlavní výbor oznámí termín mimořádného Valného shromáždění nejméně 15 dní před tímto termínem, spolu s důvodem svolání mimořádného Valného shromáždění.
 5. Již svolané Valné shromáždění lze odvolat nebo odložit, stane-li se tak nejméně 7 dnů před stanoveným termínem.

Čl. 19

 1. Valnému shromáždění předsedá a jeho jednání řídí předseda nebo jiný člen předsednictva, který byl pověřen řízením.
 2. Valné shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů ČNS. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se Valné shromáždění o třicet minut později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů ČNS.
 3. Každý člen (řádný, mimořádný, čestný, kolektivní) má jeden hlas, hlasy všech členů spolku mají stejnou váhu.
 4. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň tři pětiny přítomných členů spolku.
 5. Usnesením Valného shromáždění je návrh, pro který hlasovala většina přítomných.
 6. K usnesení o změně stanov nebo o zániku ČNS se vyžaduje souhlas tří pětin přítomných členů.
 7. Valné shromáždění volí členy a náhradníky Hlavního výboru, členy Kontrolní komise a jejich náhradníky tajným hlasováním na základě předložené kandidátní listiny.
 8. O průběhu jednání Valného shromáždění je do 30 dnů od jeho ukončení vyhotoven zápis. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kým byl zápisy vyhotoven, vč. data vyhotovení zápisu.

Hlavní výbor

Čl. 20

 1. Hlavní výbor je druhým nejvyšším orgánem ČNS.
 2. Funkční období Hlavního výboru jsou tři roky, kdy řídí činnost ČNS v období mezi Valnými shromážděními.

Čl. 21

 1. Hlavnímu výboru přísluší:
  (a) volit místopředsedu, vědeckého tajemníka a hospodáře ze svých členů,
  (b) po celé volební období pracovat společně i jednotlivě dle pověření a usnesení z jednání v zájmu ČNS a jejích členů,
  (c) zajišťovat běžné úkoly týkající se činnosti ČNS,
  (d) schvalovat plán činnosti ČNS na následující rok,
  (e) schvalovat finanční plán ČNS na následující rok,
  (f) schvalovat zprávu o činnosti ČNS za běžný rok,
  (g) schvalovat zprávu o hospodaření ČNS za běžný rok,
  (h) pověřovat členy Hlavního výboru plněním konkrétních úkolů,
  (i) zabezpečovat přípravu Valného shromáždění, včetně návrhů kandidátních listin,
  (j) zřizovat pobočky ČNS, popřípadě stanovit územní obvod jejich působnosti,
  (k) zřizovat odborné skupiny a jmenovat jejich členy,
  (l) rozhodovat o přijetí za řádné, kolektivní a mimořádné členy těch, kteří o členství projeví zájem,
  (m) vést kartotéku mimořádných, řádných, kolektivních a čestných členů a dopisovatelů,
  (n) v zájmu oboru a členů ČNS připravovat žádosti o granty a účastnit se v zastoupení členů přípravy a realizace petičních akcí, pokud to zájem oboru vyžaduje,
  (o) vyhlásit každoročně Anketu o nejvýznamnější počin v oboru za uplynulý kalendářní rok,
  (p) jmenovat porotu pro zpracování výsledků Ankety o nejvýznamnější počin v oboru,
  (q) na základě stanovených pravidel rozhodnout o udělení Čestné ceny ČNS za uplynulý kalendářní rok,
  (r) jmenovat a odvolávat předsedu a členy Redakční rady Národopisného věstníku.
 2. Hlavní výbor může zřídit sekretariát společnosti, kterému rámcově určí strukturu a náplň činnosti, kterou kontroluje.

Čl. 22

 1. Schůzi Hlavního výboru svolává předseda nebo místopředseda, který ho zastupuje, podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Pozvání na schůzi Hlavního výboru musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze.
 2. Předseda svolá schůzi Hlavního výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů Hlavního výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi Hlavního výboru, může tak učinit místopředseda.
 3. Jednání Hlavního výboru řídí předseda, nebo pověřený člen předsednictva.
 4. Hlavní výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
 5. Usnesením Hlavního výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných, nebo pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předseda.
 6. O jednání Hlavního výboru je pořizován zápis, jenž je závazný pro další postup členů Hlavního výboru.
 7. Do stejné funkce v Hlavním výboru může být volen člen nejvíc po dvě volební období za sebou. Ve výjimečných případech může Valné shromáždění tajným hlasováním rozhodnout o jeho dalším zvolení.
 8. Za členy Hlavního výboru, kteří trvale přestanou vykonávat funkci, povolává Hlavní výbor náhradníky. Náhradníky se stávají členové uvedení na kandidátce, kteří nezískali potřebný počet hlasů při volbě za řádné členy Hlavního výboru, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů.
 9. Jednání Hlavního výboru se na základě pozvání předsedy výboru účastní redaktor Národopisného věstníku bez práva hlasovat. Bez práva hlasovat se jednání Hlavního výboru může zúčastnit také předseda Redakční rady Národopisného věstníku..
 10. Na jednání Hlavního výboru mohou být přizváni dle aktuální potřeby hosté.

Kontrolní komise

Čl. 23

 1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti ČNS vedeny řádně a zda orgány ČNS vykonávaly svou činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy ČNS.
 2. Kontrolní komise má tři členy. Členy Kontrolní komise a jejich náhradníky volí Valné shromáždění z řádných členů ČNS na funkční období totožné s funkčním obdobím Hlavního výboru. Členové Kontrolní komise nemohou být členy jiných rozhodujících orgánů ČNS, mohou se zúčastňovat zasedání orgánů ČNS s hlasem poradním.
 3. Kontrolní komise podává Valnému shromáždění a Hlavnímu výboru
  (a) zprávu o hospodaření za uplynulé funkční období,
  (b) zprávu o naplňování usnesení a dalších závazných úkolů plynoucích z rozhodnutí Valného shromáždění.

Organizace vnitřních složek České národopisné společnosti, z. s.

Čl. 24

 1. Činnost pobočky řídí výbor volený na plenárním zasedání pobočky.
 2. Výbor pobočky se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka, popř. dalších členů, vždy lichého počtu.
 3. Předseda pobočky se zúčastňuje schůzí Hlavního výboru, projednávají-li se věci týkající se pobočky.

Čl. 25

 1. Činnost odborné skupiny řídí vedoucí, na němž se členové skupiny dohodnou.
 2. Odborné skupiny a pobočky svolávají plenární schůzi svých členů podle potřeby, nejméně jednou v období mezi dvěma Valnými shromážděními.

Čl. 26

 1. Hlavní výbor může vytvářet komise pro koordinaci a spolupráci s ostatními vědeckými společnostmi nebo s jinými vědeckými a výzkumnými institucemi.
 2. Členy komisí takto zřízených se mohou stát jen řádní členové ČNS.
 3. Pro přípravu a plnění některých úkolů, zejména hospodářských, mohou orgány ČNS vytvořit pracovní komise z řádných i mimořádných členů ČNS. Do pracovních komisí mohou být přizváni nečlenové jako odborní poradci. Pracovní komise jednají podle pokynů orgánu, který je zřídil.

Hmotné prostředky České národopisné společnosti, z. s.

Čl. 27

 1. K hospodářskému zajištění úkolů ČNS slouží:
  (a) členské příspěvky,
  (b) převzatý majetek,
  (c) prostředky poskytované Akademií věd České republiky, v. v. i.,
  (d) dotace, grantové prostředky a jiné finanční příspěvky poskytované domácími a zahraničními institucemi,
  (e) příjmy vyplývající z vlastní činnosti ČNS,
  (f) dary fyzických a právnických osob a dědictví.
 2. Při hospodaření se ČNS řídí obecnými předpisy.
 3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 4. Za řádnou správu, evidenci a údržbu majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

Zastupování České národopisné společnosti, z. s.

Čl. 28

 1. Nejvyšším výkonným představitelem spolku je předseda. Zastupuje ČNS a jedná jejím jménem.
 2. Za ČNS se předseda podpisuje tak, že k názvu ČNS připojí svůj podpis s uvedením funkce.
 3. Hlavní výbor může zmocnit jiné členy předsednictva, popř. další členy, aby v rozsahu, jenž určí, ČNS zastupovali a jednali jejím jménem.
 4. Osoby takto zmocněné připojují k podpisu dodatek vyjadřující jejich zmocnění.

Závěrečná ustanovení

Čl. 29

 1. ČNS může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valného shromáždění, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Jestliže ČNS zanikne, připadne její majetek, jenž zbude po úhradě závazků, Akademii věd ČR, v. v. i. – Radě vědeckých společností s podmínkou, že ta jej odevzdá jiné dobrovolné organizaci, která by se do tří let po zániku ČNS ustavila pro plnění obdobných úkolů v oboru etnologie.

 

Příloha č. 1 stanov České národopisné společnosti, z.s.

Pravidla pro udělování Ceny České národopisné společnosti

 1. ČNS každoročně uděluje jako ocenění významných počinů, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru, Cenu České národopisné společnosti, která je udělována v kategoriích:O udělení ceny rozhodují v rámci ankety všichni řádní, mimořádní a čestní členové ČNS – a to hlasováním prostřednictvím typizovaných hlasovacích lístků. Kolektivnímu členu ČNS přísluší dva hlasovací lístky.
  1. publikace
  2. výstava, expozice
  3. projekt, akce, konference
 2. O udělení ceny rozhodují v rámci ankety všichni řádní, mimořádní, kolektivní a čestní členové ČNS – a to hlasováním prostřednictvím typizovaných hlasovacích lístků. Kolektivnímu členu přísluší dva hlasovací lístky.
 3. Anketu O nejvýznamnější počin v oboru za uplynulý kalendářní rok každoročně vyhlašuje Hlavní výbor ČNS, vždy nejpozději k 1. březnu následujícího roku. Hlasovací lístky obdrží členové ČNS společně se Zpravodajem ČNS informujícím o pravidlech hlasování. Každý hlasovací lístek musí obsahovat tři kategorie, pro něž je cena udělována, jméno, příjmení a podpis hlasujícího a datum. Hlasovat je možné prostřednictvím hlasovacího lístku v papírové nebo elektronické podobě (zaslaného formou e-mailu). Anketa je uzavírána a vyhodnocena nejpozději k 30. květnu.
 4. Hlasující nemůže hlasovat pro vlastní realizační počin. K vyhodnocení ankety jmenuje Hlavní výbor tříčlennou sčítací komisi, v níž má nejméně jednoho svého zástupce. Výsledky ankety jsou zveřejněny ve Zpravodaji ČNS, odborném tisku a veřejných mediích.
 5. Předání ocenění se děje slavnostním způsobem, místo a formu určí Hlavní výbor ČNS po vyhodnocení výsledků.
 6. Výši finanční odměny spojené s udělením Ceny ČNS stanoví Hlavní výbor na svém ustavujícím zasedání a jejich výše zůstává po celé funkční období Hlavního výboru konstantní.
 7. Jako ocenění mimořádného počinu v oboru v uplynulém roce, za který může být považován i víceletý projekt v uplynulém roce řádně ukončený, uděluje ČNS prostřednictvím hlasování členů Hlavního výboru ČNS Čestnou cenu ČNS „Pět rudých růží“. Tato cena nemá povahu ocenění celoživotního díla, nýbrž originálního, nejčastěji individuálního přínosu k rozvoji, popularizaci a k společenské prestiži oboru. Způsob předání ocenění stanoví Hlavní výbor po přijetí společného rozhodnutí.
 8. Čestná cena ČNS není spojena s finanční odměnou, její laureát obdrží pět rudých růží.

 

Příloha č. 2 stanov České národopisné společnosti, z.s.

Etický kodex České národopisné společnosti

 

ÚVOD

Česká národopisná společnost je nezávislá a dobrovolná nevládní organizace sdružující vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky v oboru etnologie, studenty etnologie a zájemce o práci v této disciplíně z jiných příbuzných oborů. Jejím hlavním úkolem je napomáhat rozvoji etnologie a realizaci, propagaci a popularizaci výsledků tohoto oboru.
Česká národopisná společnost (dále jen ČNS) ve své činnosti zastřešuje a podporuje řadu činností svých členů souvisejících s etnologií. Jedná se především o vědeckou (teoretickou a výzkumnou) činnost, publikační činnost, dokumentační a prezentační práci (mj. v muzejních institucích), poskytování odborných recenzních a expertních posudků, propagování a popularizaci výsledků etnologie (mj. i na poli tzv. folklorismu) a výuku budoucích etnologů. ČNS dále vypisuje ankety a soutěže hodnotící vědecko-výzkumnou, sběratelskou, přednáškovou, výstavní a publikační činnost a přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů pomocí seminářů, konferencí a přednášek.
Všechny tyto činnosti reflektuje Etický kodex České národopisné společnosti, který vychází ze struktury základních českých a světových etnologických, folkloristických, antropologických a muzeologických etických kodexů, jež modifikuje pro potřeby ČNS.
Etický kodex ČNS formuluje základní principy, které mají osvětlit oblasti profesionální zodpovědnosti etnologů ve vztahu k etnologické disciplíně, zkoumaným lidem (subjektům výzkumu – respondentům, informátorům, narátorům), získaným datům nemateriální i materiální povahy, zadavatelům a sponzorům výzkumu, kolegům a spolupracovníkům, studentům a dobrovolníkům (včetně dopisovatelů ČNS), široké veřejnosti a společnosti jako celku.
Oblasti, kterých se tento kodex dotýká, jsou především vědecký výzkum, publikování dat a vědecká práce, archivování dat a péče o ně, aplikovaná etnologie a medializace, propagace a výuka etnologie.

 

1. VÝZKUM

 

Členům ČNS je během etnologických terénních, archivních a muzejních výzkumů doporučováno:

 

 

1.1 ve vztahu k etnologické disciplíně
- realizovat tyto výzkumy na co nejvyšší profesní úrovni v duchu kritického bádání s cílem rozšíření stávajícího vědeckého poznání, dodržovat základní zásady vědecké práce v oblasti heuristiky a epistemologie,
- důkladně zvažovat témata výzkumů a důkladně se na ně odborně připravovat včetně nastudování veškeré relevantní primární a sekundární literatury,
- používat odpovídající metody a techniky výzkumu a co nejkvalitnější technické vybavení a zázemí výzkumu,
- vést k výzkumu odpovídající dokumentaci umožňující jeho zpětné ověření,
- neparticipovat na protiprávních či eticky sporných výzkumech;

 

 

1.2 ve vztahu ke zkoumaným lidem a skupinám
- zachovávat za všech okolností důstojnost a práva subjektů výzkumu,
- maximálně možným způsobem seznamovat subjekty výzkumu s cílem, účely a postupy výzkumu,
- zvažovat etické následky vztahů se subjekty výzkumu jdoucí nad rámec výzkumu,
- provádět maximálně transparentní výzkum a minimalizovat provádění skrytého výzkumu, který je možné provádět jen v eticky neproblematických případech,
- při výzkumech usilovat o získání informovaného souhlasu subjektů výzkumu s prováděním výzkumu,
- nevyužívat pozice výzkumníka v neprospěch či k vědomé manipulaci se subjekty výzkumu, a to i v případě angažovaného výzkumu;

 

 

1.3 ve vztahu k získaným datům nemateriální i materiální povahy
- sbírat data jen za aplikování nejpřísnějších etických podmínek vyložených výše,
- nezasahovat do povahy, kvantity a kvality získávaných dat;

 

 

1.4 ve vztahu k zadavatelům výzkumu
- před začátkem výzkumu jasně definovat vzájemné vztahy a závazky k zadavateli výzkumu,
- připravit výzkum s vědomím finanční odpovědnosti a transparentního rozpočtu a aplikovat obvyklou výši a způsob honorování,
- připravit pouze realizovatelný výzkum, který je v možnostech výzkumníka a zadavatelské instituce,
- při výzkumu explicitně uvádět informace o zadavatelích výzkumu,
- předat veškerá relevantní získaná data instituci, pro kterou byla shromažďována;

 

 

1.5 ve vztahu ke spolupracovníkům, dobrovolníkům a studentům
- ctít zásady týmové práce, korektní spolupráce a jasného a spravedlivého definování výzkumných rolí,
- nezvýhodňovat či nepenalizovat členy výzkumného týmu, dobrovolníky a studenty na základě kategorií jako je věk, gender, náboženské či politické přesvědčení,
- respektovat názory kolegů, studentů a dobrovolníků během výzkumné činnosti;

 

 

1.6 ve vztahu k veřejnosti
- provádět výzkumy sloužící ku prospěchu společnosti jako celku a s vědomím sociální odpovědnosti.

 

2. PUBLIKOVÁNÍ DAT

 

Členům ČNS je v oblasti odborné publikační činnosti doporučováno:

 

 

2.1 ve vztahu k etnologické disciplíně
- publikovat v duchu kritického bádání s cílem rozšíření stávajícího vědeckého poznání,
- publikovat pouze data a výsledky výzkumů zpracované na co nejvyšší profesní úrovni,
- publikovat pouze texty prokazující dostatečné odborné znalosti dané problematiky,
- dodržovat zásady vědecké publikační činnosti včetně explicitního odkazování na relevantní publikovanou literaturu, dodržování správných citačních úzů a norem a zákazu plagiátorství,
- vyhýbat se účelové publikační činnosti např. umělým rozdělováním textů na více částí;

 

 

2.2 ve vztahu ke zkoumaným lidem a skupinám
- snažit se o získání explicitního souhlasu subjektů výzkumu s publikováním výzkumu,
- zohlednit skutečnosti, které by mohly při publikování vést k negativním důsledkům pro subjekty výzkumu, a tyto důsledky snižovat například jejich anonymizací,
- v rámci možností seznamovat subjekty výzkumu s publikovanými výsledky výzkumu a umožnit jim přístup k nim i v budoucnosti,
- maximálním možným způsobem zdůraznit podíl subjektů výzkumu na celkovém publikovaném výsledku, v případě jejich souhlasu s uvedením jejich jmen;

 

 

2.3 ve vztahu k získaným datům nemateriální i materiální povahy
- publikovat pouze data získaná za aplikování nejpřísnějších etických podmínek vyložených výše,
- publikovat pouze celostně zpracovaná a nefalzifikovaná data a výsledky jejich analýzy,
- publikovat relevantní získaná data;

 

 

2.4 ve vztahu k zadavatelům výzkumu
- v publikaci jasně uvést vztahy a závazky k zadavateli výzkumu včetně údajů o něm,
- v publikaci uvést poděkování za pomoc zadavateli výzkumu,
- publikovat primárně v médiích doporučených zadavateli výzkumu;

 

 

2.5 ve vztahu ke spolupracovníkům, dobrovolníkům a studentům
- v publikaci jasně uvést jména všech spolupracovníků, studentů a dobrovolníků v pořadí dle jejich podílu na publikovaném výsledku a s jasným uvedením jejich úlohy při výzkumu, v případě identického podílu pak v abecedním pořadí,
- v publikaci uvést poděkování za pomoc spolupodílejícím se kolegům, studentům, dobrovolníkům a spolupracujícím institucím,
- respektovat názory kolegů, studentů a dobrovolníků během publikační činnosti,
- neuvádět své jméno na publikovaných výsledcích, na kterých se badatelsky nepodíleli;

 

 

2.6 ve vztahu k veřejnosti
- publikovat s vědomím sociální odpovědnosti a takovým způsobem, aby byly publikační výsledky dostupné společnosti jako celku.

 

3. ARCHIVOVÁNÍ A PÉČE O VÝSLEDKY VÝZKUMŮ

 

Členům ČNS je při archivování a péči o archiválie, sbírky muzejní povahy a další výsledky výzkumů ve veřejných i soukromých archivech, muzeích a sbírkách doporučováno:

 

 

3.1 ve vztahu k etnologické disciplíně
- archivovat a pečovat primárně o data rozšiřující stávající vědecké poznání,
- archivovat a pečovat primárně o data zpracovaná na co nejvyšší profesní úrovni;

 

 

3.2 ve vztahu ke zkoumaným lidem a skupinám
- při získávání dat pro archivaci používat pouze transparentní nástroje, ideálně smluvní povahy,
- při archivování a péči o data maximálním možným způsobem vycházet vstříc přáním subjektů výzkumu týkajících se například jejich anonymizace či zpřístupnění dat,
- zohlednit skutečnosti, které by mohly při archivování a péči o data vést k negativním důsledkům pro subjekty výzkumu, a tyto důsledky snižovat například jejich anonymizací,
- seznámit subjekty výzkumu s místem, přístupností a způsobem uložení a péče o data a umožnit jim přístup k nim i v budoucnosti,
- zdůraznit podíl subjektů výzkumu na získaných archivovaných datech, v případě jejich souhlasu s uvedením jejich jmen;

 

 

3.3 ve vztahu k získaným datům nemateriální i materiální povahy
- pečlivě a zodpovědně ukládat a pečovat o data,
- používat nejnovější relevantní profesní přístupy, metody, techniky a technická zařízení péče o data,
- maximálním možným způsobem zabraňovat zneužití archivovaných dat,
- maximálním možným způsobem zabránit poškození, ztrátě, odkupu či odcizení dat;

 

 

3.4 ve vztahu k zadavatelům výzkumu
- archivovaná data jasně informačně propojit se zadavatelem výzkumu,
- archivovat data primárně v institucích doporučených zadavateli výzkumu;

 

 

3.5 ve vztahu ke spolupracovníkům, dobrovolníkům a studentům
- archivovaná data maximálně zpřístupňovat co nejširší badatelské veřejnosti,
- při archivaci dat jasně uvést jména všech spolupracovníků, dobrovolníků a studentů v pořadí dle jejich podílu na získání dat, v případě identického podílu pak v abecedním pořadí,
- při archivaci dat uvést poděkování za pomoc spolupodílejícím se kolegům, dobrovolníkům a studentům a spolupracujícím institucím,
- respektovat názory kolegů, dobrovolníků a studentů během archivační a sbírkotvorné činnosti,
- neuvádět své jméno na archivovaných datech, na jejichž získání se nepodíleli;

 

 

3.6 ve vztahu k veřejnosti
- o archivovaná data pečovat s vědomím sociální odpovědnosti,
- archivovaná data maximálním možným způsobem zpřístupňovat veřejnosti a zajišťovat jejich uchování pro budoucí generace.

 

4. APLIKOVANÁ ETNOLOGIE

 

Členům ČNS je při přípravě expozic, výstav, prezentací, folklorních vystoupení, programů a pásem, při prezentaci a rekonstrukci artefaktů, technik a činností včetně jejich uměleckého zpracování a při experimentální a angažované etnologii doporučováno:

 

 

4.1 ve vztahu k etnologické disciplíně
- aplikovat primárně data získaná s cílem rozšíření stávajícího vědeckého poznání,
- aplikovat pouze data a výsledky výzkumů zpracované na co nejvyšší profesní úrovni,
- aplikovat pouze data prokazující dostatečné odborné znalosti dané problematiky,
- aplikovaná data prezentovat s dodržováním nejvyšších standardů umělecké prezentace a souvisejících prezentačních dovedností,
- vyhýbat se účelové aplikaci etnologických dat pouze za účelem zisku;

 

 

4.2 ve vztahu ke zkoumaným lidem a skupinám
- při aplikaci dat používat pouze transparentní nástroje, ideálně smluvní povahy,
- při aplikaci maximálním možným způsobem vycházet vstříc přáním subjektů výzkumu týkajících se například jejich anonymizace či zpřístupnění dat,
- zohlednit skutečnosti, které by mohly při aplikaci dat vést k negativním důsledkům pro subjekty výzkumu, a tyto důsledky snižovat například jejich anonymizací,
- seznámit subjekty výzkumu se způsobem, místem a časem aplikace dat,
- zdůraznit podíl subjektů výzkumu na aplikovaných datech, v případě jejich souhlasu s uvedením jejich jmen;

 

 

4.3 ve vztahu k získaným datům nemateriální i materiální povahy
- aplikovat data pečlivě a zodpovědně,
- používat nejnovější relevantní profesní přístupy, metody, techniky a technická zařízení aplikace dat,
- maximálním možným způsobem zabraňovat zneužití aplikovaných dat,
- maximálním možným způsobem zabránit poškození, ztrátě, odkupu či odcizení aplikovaných dat;

 

 

4.4 ve vztahu k zadavatelům výzkumu
- aplikovaná data jasně informačně propojit se zadavatelem výzkumu,
- aplikovaná data primárně prezentovat v institucích a prostorech doporučených zadavateli výzkumu;

 

 

4.5 ve vztahu ke spolupracovníkům, dobrovolníkům a studentům
- externí posuzovatelskou činnost při hodnocení odborných i aplikovaných etnologických textů a projektů provádět maximálně zodpovědně, objektivně a nestranně, vyhýbat se případnému střetu zájmů a hodnocení odborně irelevantních projektů,
- při aplikaci dat jasně uvést jména všech spolupracovníků, dobrovolníků a studentů v pořadí dle jejich podílu na získání a aplikaci dat, v případě identického podílu pak v abecedním pořadí,
- při aplikaci dat uvést poděkování za pomoc spolupodílejícím se kolegům, dobrovolníkům, studentům a spolupracujícím institucím,
- respektovat názory a mínění kolegů, dobrovolníků a studentů během aplikace etnologických dat,
- neuvádět své jméno na aplikovaných datech, na jejichž získání se nepodíleli;

 

 

4.6 ve vztahu k veřejnosti
- aplikovat data s vědomím sociální odpovědnosti a takovým způsobem, aby byla maximálně přístupná a prospěšná široké veřejnosti, bez rezignace na odbornost jejich zpracování.

 

5. MEDIALIZACE, PROPAGACE A VÝUKA ETNOLOGIE

 

Členům ČNS je při vystoupení v masových komunikačních prostředcích, šíření etnologických poznatků ve veřejném prostoru například formou rozhovorů, přednášek, besed a prezentací a při výuce na všech stupních škol doporučováno:

 

 

5.1 ve vztahu k etnologické disciplíně
- prezentovat primárně data získaná s cílem rozšíření stávajícího vědeckého poznání,
- prezentovat pouze data a výsledky výzkumů zpracované na co nejvyšší profesní úrovni,
- prezentovat pouze data prokazující dostatečné odborné znalosti dané problematiky,
- dodržovat zásady odborně relevantní prezentace etnologických dat včetně maximálního možného využití souvisejících profesních dovedností v oblasti pedagogické a prezentační,
- vyhýbat se účelové prezentaci etnologických dat pouze za účelem zisku;

 

 

5.2 ve vztahu ke zkoumaným lidem a skupinám
- při prezentaci dat používat pouze transparentní nástroje, ideálně smluvní povahy,
- při prezentaci maximálním možným způsobem vycházet vstříc přáním subjektů výzkumu týkajících se například jejich anonymizace či zpřístupnění dat,
- zohlednit skutečnosti, které by mohly při prezentaci dat vést k negativním důsledkům pro subjekty výzkumu, a tyto důsledky snižovat například jejich anonymizací,
- seznámit subjekty výzkumu se způsobem, místem a časem prezentace dat,
- zdůraznit podíl subjektů výzkumu na prezentovaných datech, v případě jejich souhlasu s uvedením jejich jmen;

 

 

5.3 ve vztahu k získaným datům nemateriální i materiální povahy
- prezentovat data pečlivě a zodpovědně,
- používat relevantní profesní přístupy, metody, techniky a technická zařízení prezentace dat,
- maximálním možným způsobem zabraňovat zneužití prezentovaných dat;

 

 

5.4 ve vztahu k zadavatelům výzkumu
- prezentovaná data jasně informačně propojit se zadavateli výzkumu,
- prezentovaná data primárně prezentovat v médiích a prostorech doporučených zadavateli výzkumu;

 

 

5.5 ve vztahu ke kolegům a spolupracovníkům, dobrovolníkům a studentům
- při prezentaci dat jasně uvést jména všech spolupracovníků, dobrovolníků a studentů v pořadí dle jejich podílu na získání a prezentaci dat, v případě identického podílu pak v abecedním pořadí,
- při prezentaci dat uvést poděkování za pomoc spolupodílejícím se kolegům, dobrovolníkům, studentům a spolupracujícím institucím,
- hodnotit práci studentů a dobrovolníků jen na základě jejich dosažených výsledků a odborných kvalit,
- respektovat názory studentů a dobrovolníků během pedagogické činnosti,
- zodpovědně předávat veškeré získané informace a aktuální úroveň vědeckého poznání včetně etických zásad vědecké práce během pedagogické a prezentační činnosti;

 

 

5.6 ve vztahu k veřejnosti
- prezentovat či vyučovat data s vědomím sociální odpovědnosti a takovým způsobem, aby byla maximálně přístupná a prospěšná veřejnosti, bez rezignace na odbornost jejich zpracování.

 

ZÁVĚR

 

Etický kodex České národopisné společnosti poskytuje členům ČNS metodická doporučení k individuálnímu řešení etických problémů spojených se základním, aplikovaným i angažovaným etnologickým výzkumem, při zpracování a publikování dat a jejich archivaci, při prezentaci, medializaci výsledků výzkumu a výuce etnologie. Tato doporučení nelze chápat jako definitivně stanovená a neměnná pravidla, nýbrž jako soubor návodných postupů poukazujících k širšímu kontextu tematických a vztahových rámců, které by měly být z hlediska profesní etiky v etnologické práci zohledněny.
Při jejich konkrétní aplikaci je vedle dodržování veškeré odpovídající legislativy (např. Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, či Zákona č. 121/2000 Sb. – tzv. autorského zákona, Občanského zákoníku a odpovídající muzejní a archivní legislativy) členům ČNS na základě použití specifické metody etnologického výzkumu doporučováno dodržování etických kodexů relevantních příbuzných profesních organizací (např. Etický kodex ICOM, Etický kodex České asociace orální historie, Etický kodex České asociace pro sociální antropologii) a institucí, v rámci kterých nebo pro které jsou daný výzkum, data či jejich aplikace nebo prezentace prováděny (např. Etický kodex výzkumných pracovníků Akademie věd České republiky).

 

 

Etický kodex České národopisné společnosti byl schválen Valným shromážděním ČNS v Plzni dne 16. 9. 2014.

 

 

Příloha č. 3 stanov České národopisné společnosti, z.s.

Studentská cena České národopisné společnosti 

 1. Zřizovatelem ceny je Česká národopisná společnost, z. s. (dále jen ČNS), a jejím cílem je podpora vědecké práce mladých badatelů – studentů etnologie a příbuzných oborů na VŠ. Studentská cena České národopisné společnosti (dále jen Studentská cena ČNS) má povahu veřejného ocenění spojeného s finanční odměnou. ČNS si vyhrazuje právo Studentskou cenu nevyhlásit.
 2. Podmínkou k účasti v soutěži je etnologické téma práce. Přihlášená práce musí být založena na vlastním výzkumu (terénním, archivním, muzejním), popřípadě musí zpracovávat závažný teoretický nebo metodologický problém z oblasti etnologických věd.
 3. Studentská cena ČNS se uděluje ve dvou kategoriích – za nejlepší bakalářskou a za nejlepší diplomovou práci. Do soutěže jsou přijímány bakalářské nebo diplomové práce obhájené v posledních dvou kalendářních letech před vyhlášením soutěže na daný rok. Bakalářská či diplomová práce musí být zaslána elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do řádně vyhlášeného termínu, tj. vždy do konce února daného roku.
 4. Práce musí být do soutěže zaslány svými autory a s vědomím katedry/ústavu na VŠ, na níž/němž byly vytvořeny a obhájeny. Vědomí katedry/ústavu se dokládá písemným souhlasem zástupce vedení dané instituce a přiložením kopie posudku vedoucího a oponenta dané práce. Uvedené dokumenty je nutno zaslat v elektronické podobě na výše uvedenou adresu spolu s přihlašovanou prací.
 5. Žádná práce nesmí být do soutěže přihlášena více než jednou a musí být v souladu s Etickým kodexem ČNS.
 6. Práce zhodnotí porota složená z odborníků, členů ČNS, kteří jsou jmenováni Hlavním výborem ČNS.
 7. Členové poroty jsou povinni seznámit se se všemi pracemi a zjistit, zda odpovídají podmínkám pro účast v soutěži. Při hodnocení porota důsledně zamezí střetu zájmů a bude dbát na nepodjatost svých členů.
 8. Vyhlášeny budou jedna nejlepší bakalářská a jedna nejlepší diplomová práce.
 9. Pokud nebude žádná z přihlášených prací porotou vyhodnocena jako vhodná pro udělení Studentské ceny ČNS, ČNS si vyhrazuje právo ocenění neudělit.
 10. Výsledky budou zveřejněny a vyhlášeny na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, v Národopisném věstníku a na internetových stránkách ČNS. Nejlepší bakalářská práce a diplomová práce budou oceněny diplomem a finanční odměnou, jejíž výši stanoví HV ČNS.


Česká národopisná společnost, z. s.
zapsaný spolek při Radě vědeckých společností České republiky Praha

Adresa:
Národní třída 3
117 20 PRAHA 1
Česká republika
IČO: 00444928

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2300812413/2010
IBAN: CZ6120100000002300812413, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
E-mail: info@narodopisnaspolecnost.cz